ဘရင္း၏သမုိင္းမွတ္တုိင္

182 years of wellness

need to copy from other site

1820 - 1920s

၁၉ ရာစုအေစာပုိင္းကာလတြင္ George IV ဘုရင္သည္က်န္းမာေရး ညံ့ဖ်င္းေသာေၾကာင့္ ေတာ္ဝင္စားဖုိမူး H.W.Brand ဘရင္းက ဘုရင္မင္းၾကီး ၏ကုိယ္ခႏၡာျပန္လည္သန္စြမ္းလာေစရန္ဘရင္း ၾကက္ေပါင္းအႏွစ္ရည္ကုိတီထြင္ခ်က္ျပဳတ္ခဲ့သည္။

၁၈၃၅ခုႏွစ္တြင္ ေတာ္ဝင္စားဖုိေခ်ာင္မွပင္စင္ယူခဲ့ျပီးေနာက္ ဘရင္းအမည္စားဖုိမူးႀကီးသည္ နာမက်န္းျဖစ္သူမ်ား နလန္ထူသူမ်ားအတြက္ ဘရင္း ၾကက္ေပါင္းရည္ကုိ စီးပြားျဖစ္ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ျဗိတိသ်ွအင္ပါယာတစ္ခြင္တြင္ေက်ာ္ၾကားခဲ့ျပီး ဘရင္းၾကက္ေပါင္းရည္သည္အေရွ ့ဘက္တုိင္း ထိ ၁၉၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ပ်ံ ့ႏွံ ့ခဲ ့ျပီး အာရွတစ္ခြင္တြင္လည္းနာမည္ေက်ာ္ႀကားခဲ့သည္။

1970

BRAND'S® Essence of Chicken became a household staple among generations of families. People living and working in rapidly developing Asian cities found the supplement especially helpful for maintaining overall health and vitality. To cater to this demand, a manufacturing facility was set up in Malaysia.

1982

ဘရင္း မွ ငွက္သုိက္ရည္ကုိ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ ေရာင္းခ်ခဲ့ျပီး တရုတ္ရုိးရာအရ အထြတ္အျမက္ ထား ေသာရသာမြန္ကုိ လြယ္ကူစြာေသာက္သုံးႏုိင္ရန္ကမာၻ ့ ပထမဦးဆုံးေသာ ငွက္သုိက္ရည္အျဖစ္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ သည္။ ဘရင္းငွက္သုိက္သည္ေရွးရုိးရာခ်က္ျပဳတ္နည္းျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္ကာ ဆုိးေဆးမ်ား၊ တာရွည္ခံဓါတုေဆးႏွင့္ အနံ ့အရသာေပါင္းစပ္ထားျခင္း မရွိပါ။

သဘာဝေဆးဖက္ဝင္မ်ားႏွင့္ ဘရင္းငွက္သုိက္ရည္ ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ျခင္း

1996

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ပထမဦးဆုံး အသီးအႏွစ္ရည္အျဖစ္ ဘရင္းမွ Veta စတင္ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ျခင္း

1999

Brands Milestone 1999

BRAND’S®museum inauguration in Taiwan

ဘရင္း၏ပထမဆုံးျပတုိက္ကုိ ထုိင္ဝမ္ႏုိင္ငံတြင္စတင္ဖြင့္လွစ္သည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ျပန္လည္မြမ္းမံျပီး ယခုလက္ရွိတြင္ အာရွတစ္ခြင္၏အႀကီးမားဆုံး ေသာ ဘရင္း၏ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာျပတုိင္ႀကီး ျဖစ္လာခဲ့သည္။

2000

Brands Milestone 2000

BRAND’S® Essence of Chicken tablet form

BRAND’S® Essence of Chicken was introduced in a tablet form, fortified with Vitamin B Complex and Iron.

2004

In-house scientific expertise and research led to the launch of BRAND’S® InnerShine®, a range which unlocks some of nature’s best-kept wellness and beauty secrets through high-quality ingredients.

2005

BRAND’S® introduced Triple Safety Cap to its core bottled products. This unique patented protection mechanism features three tamper indicators.

brands-eoc-bottle-triple-safety-cap-2010

2006

Grand Prize by IPADA

In recognition of BRAND’S® Essence of Chicken’s benefits to mental alertness, BRAND’S® was awarded the lnternational Physiological Anthropology Design Award (IPADA) Grand Prize by the International Association of Physiological Anthropology (IAPA).

Singapore’s 15 Most Valuable Brands

BRAND'S® was awarded the prestigious Singapore Brand Award for the fourth year running by International Enterprise (IE) Singapore.

Reader’s Digest Trusted Brands Awards Asia Gold

In the vitamins and health supplements category, BRAND’S® clinched Asia Gold in the Reader's Digest Trusted Brands Awards.

2007

Brands Milestone 2007

Reader’s Digest Gold Trusted Brand

BRAND’S® was awarded the Reader’s Digest Gold Trusted Brand in the vitamins and health supplements category. The brand has won the accolade every year since the award’s inception three years ago.

2008

Brands Milestone 2008

Reader’s Digest Trusted Brands Awards Asia Gold

For the fourth consecutive year, BRAND’S® won Asia Gold in the Reader's Digest Trusted Brands Awards, in the vitamins and health supplements category.

2009

Guardian’s Health & Beauty Award ‘Best Brands (Health)’ Award 2009

BRAND’S® won the prestigious ‘Best Brands (Health)’ Award at the annual Guardian’s Health & Beauty Award.

2010

BRAND’S® 175th Anniversary

BRAND’S® celebrated its 175th anniversary with a year-long celebration throughout Asia. The anniversary was marked by the ‘Hope In A Bottle’ project, where recycled BRAND’S® bottles were used to create building material for the construction of homes for the less fortunate in Thailand and China.

Brands Milestone 2010

First-ever BRAND’S® Golden Bird’s Nest Banquet

The inaugural BRAND’S® Golden Bird’s Nest Banquet was held in Singapore and Hong Kong, where top chefs created exquisite dishes using BRAND’S® Golden Bird’s Nest.

Brands Milestone 2010

Launch of BRAND’S® Brain Research Centre

BRAND’S® Brain Research Centre was launched in Singapore to study the positive health effects of bioactive compounds present in BRAND’S® products.

Brands Milestone 2010

Opening of BRAND’S® bird’s nest manufacturing facility

To support growing consumer demand, BRAND’S® opened the world’s largest bottled bird’s nest manufacturing facility at Pinthong Industrial Estate in Thailand.

Brands Milestone 2010

Launch of BRAND’S® Discovery Centre

BRAND’S® Discovery Centre was set up as a museum showcasing the company’s heritage, product history, production processes and technology via three experiential zones.

Brands Milestone 2010

AsiaOne People's Choice Awards Best Health Supplement

BRAND’S® Essence of Chicken was voted the ‘Best Health Supplement’ emerging as the No. 1 People’s Choice via public online voting.

2013

Brands Milestone 2013

Six awards in Monde Selection

The Grand Gold Quality Award – the highest accolade in Monde Selection – was awarded to BRAND’S® InnerShine® RubyCollagen Essence and BRAND’S® Red Marine Fish Oil. Four other products – BRAND’S® Bird’s Nest with Rock Sugar (1.5oz and 2.5oz), BRAND’S® InnerShine® RubyCollagen Essence Strip and BRAND’S® Marine Collagen Essence Strip – were honoured with the Gold Quality Award.

2015

Brands Milestone 2015

BRAND’S® 180th Anniversary

As part of its 180th Anniversary celebrations, BRAND’S® partnered World Vision International in an initiative to bring clean water, eradicate hunger, and to improve the health and nutrition of 180 underprivileged children regionally.

2016

Brands Milestone 2016 - Brands health museum in Taiwan relaunched 2016

Re-launch of BRAND’S® Health Museum in Taiwan

The BRAND’S® Health Museum saw over a million visitors since its launch in 2003. After a revamp, it opened its doors again in 2016 to a more high-tech and interactive experience for consumers.

Brands Milestone 2016 - Brands essence of chicken new packaging

Re-branding of the BRAND’S® Essence of Chicken

A full 360° campaign was developed in 2016 to bring to new life to the BRAND’S® Essence of Chicken - giving it a younger, more contemporary and scientific image.