က်န္းမာေရးႏွင့္ က်န္းမာျခင္း ေဆာင္းပါးမ်ား

BRAND’S® Article - 5 signs you are overworked

သင္ အလုပ္ပင္ပန္းေနပီဆို ျဖစ္ေပၚလာေသာ လကၡဏာမ်ား

ကြ်ႏု္ပ္တို႕ေတြဟာ ေန႕စဥ္ႏွင့္အမ်ွ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနရပါသည္။ထိုလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ပင္ပန္းမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာကာ အခ်ိန္ၾကာတာႏွင့္အမ်ွ စိတ္ေရာ္ကိုယ္ပါ ထိခိုက္လာႏိုင္ပါသည္။ မိမိရဲ႕ ခံႏိုင္ရည္စြမ္းအားကို မေက်ာ္လြန္မီ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါ လကၡဏာရပ္မ်ားကို သိရွိထားသင့္ပါသည္။

BRAND’S® Article - Five Ways to Work Out with a Busy Work Schedule

အလုပ္အခ်ိန္ဇယားႏွင့္အတူ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ဖို႔ နည္းလမ္း ၅သြယ္

The truth is, the key to feeling better, having more energy and even performing more productively at work is physical activity. Here are five ways that you can keep active if you lead a busy schedule.

BRAND’S® Article -  Four Reasons You Should Be Eating More Berries

ဘယ္ရီသီးမ်ားကို စားသင့္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ (၄) ခ်က္

Berries may be small in size, but they pack big benefits. With high antioxidants levels and low sugar and calories, berries are some of the most beneficial superfoods for health. Best of all, they can range from humble blueberries, blackcurrants, exotic goji to acai.